Organisatie

VSB Fonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Het fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst. Het donatiebeleid van Kunst & Cultuur richt zich op projecten van hoge artistieke kwaliteit of belangrijke cultuurhistorische waarde.

VSBfonds brengt zijn missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties de volgende doelstellingen na te streven:

Ontmoeten
VSBfonds wil bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren.

Participeren
VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.

Bewustzijn
VSBfonds wil bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.

Inspireren
VSBfonds wil bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.